Klachtenregeling

Re-ise Up vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de hulpverlening die wordt geboden. Mocht je ontevreden zijn over de zorg is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een signaal af te geven. Re-ise Up ziet dit als een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan, zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken en/of bijgesteld kunnen worden. De klacht draagt bij tot verbetering van de geboden zorg. We komen graag tot een gezamenlijke oplossing.

Waarover dien je een klacht in?

Als je ontevreden bent over de geboden zorg door Re-ise Up kun je:

 1. Samen met de betrokken hulpverlener het probleem oplossen. Bijvoorbeeld door met de hulpverlener in gesprek te gaan. Een vertrouwenspersoon kan daarbij eventueel ondersteunen;
 2. Mocht dat geen mogelijkheid zijn, omdat je het niet wilt of het niet lukt, dan kan er ook direct contact opgenomen worden met directie;
 3. Mocht dat geen mogelijkheid zijn, omdat je het niet wilt of het niet lukt om samen het probleem op te lossen, dan kan er een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie;
 4. Desgewenst kan de bemiddelingsfase ook worden overgeslagen en kan er direct contact opgenomen met de klachtencommissie. info@klachtenportaalzorg.nl

Klachtenportaal Zorg
Postadres: Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

 1. Vertrouwenspersoon
  Cliënten die in zorg zijn bij Re-ise Up hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij info@klachtenportaalzorg.nl.
  Mocht je er bij onvrede niet aan uitkomen met de betrokken hulpverlener kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Zij luisteren naar jouw verhaal, informeren je over je rechten, geven advies en kunnen ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en/of bij een gesprek met de organisatie.
  De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk van Re-ise Up.
  Voor jongeren onder de 18 jaar is er een vertrouwenspersoon via AKJ. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-555 10 00 of info@akj.nl

Afhandeling van de klacht
Stap 1.
De klacht wordt besproken met de hulpverlener. In overleg met de teamleider wordt de klacht beschreven, de genomen maatregelen afgesproken en in welke termijn deze worden uitgevoerd. Dit betreft een interne registratie.

Stap 2.
Indien de klacht niet naar behoren is opgelost kan er een schriftelijke klacht worden ingediend bij directie: mondlane.neto@reiseup.nl of christian.batekele@reiseup.nl. Mocht u de fase van bemiddeling willen overslaan mag er ook direct contact op worden genomen met de klachtencommissie info@klachtenportaalzorg.nl. De mail/brief met uw klacht bevat tenminste de naam en de contactgegevens van de klager, de datum waarop de klacht is verzonden en een omschrijving van de klacht.

Stap 3.
Directie zorgt voor een ontvangstbevestiging van de schriftelijke klacht binnen één week na ontvangst. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van directie wordt de klacht direct behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie.

Stap 4.
De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld de op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien, voor zover de vertrouwelijkheid dit toelaat.

Stap 5.
Directie of de klachtencommissie hoort de klager en eventueel degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Stap 6.
De klacht wordt binnen twee maanden na ontvangst afgehandeld. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Stap 7.
Directie ziet er op toe dat maatregelen voortvloeiend uit de klacht in de organisatie worden geïmplementeerd, om zo herhaling van de klachtwaardige gedraging te voorkomen en om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen?

 1. Een klacht is niet ontvankelijk indien klachten of klager niet voldoen aan de omschrijving zoals opgenomen in dit reglement.
 2. Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten als deze klacht al eerder behandeld is geweest en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.
 3. Een klacht behoeft niet in behandeling te worden genomen indien de klacht betrekking heeft op een andere zorgaanbieder dan de instelling.